Efectele desfacerii căsătoriei privind relațiile patrimoniale dintre soți

1. Încetarea regimului matrimonial
Potrivit dispozițiilor art. 385 din Codul civil: În cazul divorțului regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț.
Cu toate acestea, oricare dintre soți sau amândoi, împreună în cazul divorțului prin acordul lor, pot cerere instanței de divorț să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separației în fapt.
Practic suntem în prezența unei derogări de la regula potrivit căreia, divorțul produce efecte doar pentru viitor, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, sau după caz de la data certificatului de divorț, legea instituind un efect retroactiv al divorțului în ceea ce privește regimul matrimonial, respectiv de la data introducerii cererii de divorț, sau de la data separației în fapt.

2. Locuința familiei
În cadrul procesului de divorț, instanța soluționează și cererea privind atribuirea folosinței locuinței comune a soților.
În cazul în care, ulterior divorțului, locuința comună nu se poate folosi de către ambii soți, aceștia se pot înțelege care dintre ei să o folosească până la partaj.
În cazul în care soții nu se înțeleg, instanța de judecată urrmează să atribuie unuia dintre ei, beneficiul folosirii locuinței până la partaj, sau după caz beneficiul contractului de închiriere până la aceeași data.
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere unuia dintre soți se face cu citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă.
Instanța de judecată va avea în vedere următoarele criterii la atribuirea beneficiului contractului de inchiriere sau a folosinței imobilului bun comun:
– interesul superior al copiilor minori
– culpa în desfacerea căsătoriei
– posibilitățile locative proprii ale foștilor soți
Soțului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt soț o indemnizație pentru acoperirea cheltuielilor de instalare, într-o altă locuință, cu excepția situației în care divorțul a fost pronunțat din culpa exclusivă a acestuia din urmă.

3. Obligația de a suporta cheltuielile căsătoriei și obligația de sprijin material
La momentul desfacerii căsătoriei, obligația de a suporta cheltuielile căsătoriei și obligația de sprijin material, încetează. În cazul în care soții se separă în fapt înainte de desfacerea căsătoriei, aceștia nu mai trebuie să contribuie la cheltuielile căsătoriei chiar anterior divorțului, având însă obligația de a contribui la cheltuielile privind creșterea, și educarea copiilor minori, din momentul separării.
În ceea ce privește obligația de sprijin material a soților unul față de celălalt , aceasta se menține pe toată durata căsătoriei , indiferent dacă soții sunt sau nu despărțiți în fapt. Cu alte cuvinte, obligația de sprijin material încetează doar la desfacerea căsătoriei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp