Debitorii care inregistreaza creante fiscale pot opta pentru darea in plata a unor bunuri imobile.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 18.07.2016-29.07.2016

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2266/2016 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.
Prin implementarea acestui act normativ s-a încercat excluderea din lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale a acelor persoane fizice sau juridice ale căror datorii către bugetul de stat sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie, la rândul lor, să o primească de la stat.
Modificările urmează să fie introduse începând cu lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante aferente trimestrului doi din anul 2016. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit de către organul fiscal. În viitor, listele restanțierilor la buget pe care ANAF le va publica vor conține o nouă rubrică, numită „Observații”, în care vor fi trecute precizări privind starea juridică a fiecărui debitor în parte, respectiv dacă s-a început executatarea silită, dacă se află în faliment sau este insolvabil.
În anul 2016, ANAF a publicat primele listele cu datornicii la buget în luna mai, printre restanțieri aflându-se peste 180.000 de contribuabili persoane fizice, peste 140.000 de contribuabili mici şi instituţii publice și peste 2.600 de contribuabilii mari și mijlocii. Începând din acest an, procedura de publicare a listelor cu datornici vizează și persoane fizice, până acum procedura aplicându-se doar persoanelor juridice.

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
Potrivit noilor dispoziții, persoanele fizice sau juridice care construiesc fără a respecta normele privind calitatea în construcții vor fi sancționate mult mai dur decât până în prezent. În cazul în care se vor găsi nereguli precum neangajarea dirigintelui de șantier sau construirea fără proiecte ori în baza proiectelor neavizate de specialiști, responsabilii sunt pasibili de amenzi de până la 40.000 lei.
Totodată, vor fi introduse şi perioade minime de garanţie pentru lucrările de construcţii. Scopul avut în vedere de legiuitor este realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, pentru a proteja viețile oamenilor, bunurile și mediul înconjurător, în cazul unui cutremur și nu numai. Prevederile vizează construcțiile și instalațiile aferente acestora, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, precum și în etapele de exploatare. De asemenea, toate persoanele care vor să-şi construiască o locuinţă în mediul rural trebuie să angajeze un diriginte de şantier.

Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie.
Ordinul european de protecţie poate fi emis şi pus în executare atunci când un cetăţean al Uniunii Europene are calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal și urmează să stea temporar sau mai mult timp într-un alt stat membru UE, decât cel al cărui cetățean este. Pentru emiterea ordinului european de protecţie se ţine cont de perioada sau perioadele în care persoana protejată îşi va avea domiciliul, reşedinţa ori va locui în statul de executare, de proporţionalitatea măsurii, de pericolul efectiv pentru persoana protejată, precum şi de orice alte circumstanţe relevante și se emite la cererea persoanei vătămate.

2. Ştiri juridice

Creanțele fiscale pot fi stinse prin darea în plată a unor imobile.
Persoanele care înregistrează creanțe fiscale pot solicita A.N.A.F stingerea creanțelor prin trecerea în proprietatea statului a unor bunuri imobile pe care aceștia le dețin. În acest scop, A.N.A.F a adoptat un act normativ prin care a înființat o comisie responsabilă cu analizarea cererilor venite din partea debitorilor, respectiv cu aprobarea sau respingerea lor.
Prevederile legale referitoare la creanțele fiscale administrate de organul fiscal central și local, respectiv stingerea acestora, se regăsesc în Codul de procedură fiscală. Potrivit art. 263 din Codul de procedură fiscală, una din modalitățile prin care poate fi realizată stingerea creanțelor fiscale este reprezentată de darea în plată.
Articolul amintit prevede că stingerea datoriilor poate fi făcută și prin trecerea în proprietatea publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale a bunurilor imobile chiar și atunci când acestea sunt supuse executării silite. Persoanele care vor să stingă o creanță fiscală prin trecere unor bunuri în proprietatea publică a statului, trebuie să adreseze o cerere comisiei din cadrul A.N.A.F înființate în acest scop.
Potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală, trebuie menționat faptul că, cererea debitorului poate fi admisă sau respinsă. Mai exact, dacă cererea este admisă, organul fiscal competent poate încheia un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale.
Pe de altă parte, comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile imobile oferite nu pot fi destinate uzului sau interesului public. Procesul-verbal de admitere a cererii de dare în plată constituie titlu de proprietate pentru imobilul supus procedurii.

Afişarea certificatului energetic este obligatorie pentru clădirile cu o suprafață de peste 250 mp.
Certificatul de performanță energetică trebuie să fie afișat la loc accesibil și vizibil publicului pentru clădirile de birouri, clădirile de comerț, hoteluri și restaurante. Obligativitatea afișării revine proprietarilor și administratorilor clădirilor cu o suprafață utilă totală de peste 250 de metri pătrați.
Până acum, obligația afișării certificatului energetic revenea doar clădirilor de interes sau de utilitate publică.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp