CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ

Potrivit legislației în vigoare angajatul are dreptul la formare profesională asigurată de către angajator, drept care nu îi poate fi îngrădit în niciun fel.
Fiecare angajator în parte trebuie să aibă un plan de formare profesională care să fie urmat de toți angajații și adaptat în permanență nevoilor acestora.
Este recomandat ca respectivele clauze de formare profesională să fie inserate într-un act aditional la contractual individual de muncă sau să devină anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
Clauzele de formare profesională au ca scop adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă, obţinerea unei calificări profesionale, actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază, reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomic, dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale, prevenirea riscului şomajului, promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
Punerea în aplicare a formării profesionale poate să îmbrace mai multe forme, cea mai cunoscută fiind participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate.
Însa această metodă nu este singulară, angajatorul putând să opteze și pentru stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă, stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate, ucenicie organizată la locul de muncă, formare individualizată sau orice alte forme de formare profesională stabilite în urma negocieriidintre salariat și angajator.
Conform legislației în vigoare, formarea profesională pe care angajatorul este obligat să o furnizeze trebuie să aibă loc cel puțin o data la 2 ani dacă angajatorul are cel puțin 21 de angajați sau o data la 3 ani dacă are sub 21 de angajați.
Potrivit art. 195 din Codul muncii, angajatorul care are mai mult de 20 de salariaţi este obligat să întocmească anual planuri de formare profesională, după ce în prealabil s-a consultat cu reprezentanţii salariaţilor.
Angajatorul poate stabili, prin același act additional, o perioadă de timp în care angajatul să presteze muncă în folosul acestuia, în caz contrar angajatul fiind obligat la plata de daune-interese.
Clauza de formare profesională reprezintă un drept al angajatului şi o obligaţie a angajatorului, fiind cuprinsă în contractul individual de muncă la momentul încheierii acestuia.

Autor: Av. Delia Mihalca


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp