Achizițiile publice – Contestația pe cale administrativă

De curând, a fost adoptata noua legislatie în materia achizitiilor publice. Este vorba de un pachet de 4 legi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei în luna mai 2016 și deja intrate în vigoare.
Una dintre aceste legi este Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Ca element procedural de noutate, prin acest act normativ, a fost introdusa obligativitatea notificarii prealabile. Lipsa acestei notificari duce automat la respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, excepție care poate fi invocată şi din oficiu. Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le solicita. Formularea unei notificări prealabile are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.
Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul legal, precum şi oricare persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate poate sesiza Consiliul cu o contestatie în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim.
Contestatorul trebuie sa anexezecontestatiei dovada notificării prealabile trimisa autorităţii contractante şi copia răspunsului primit, dacă există, dovada înaintării contestaţiei către autoritatea contractantă, copia actului atacat şi mijloacele de probă de care dispune.
Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională nu se taxează.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a primit contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului şi contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestaţiei.
Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de 5 zile lucratoare o copie a dosarului achiziţiei publice, dovada înaintării punctului de vedere către contestator şi orice documente considerate relevante, cu excepţia anunţurilor de participare şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere nu împiedică soluţionarea contestaţiei, insa atrage decăderea autoritatii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.
Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.
Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare parte cu plângere la instanţa de judecată în termen de 10 zile de la comunicare. În calea de atac a plângerii nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa Consiliului. De asemenea, nu se pot schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul contestaţiei şi nici nu se pot formula pretenţii noi.
Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii contractante. Plângerile se soluţionează de complete specializate în achiziţii publice. În situaţia formulării plângerilor, Consiliul nu are calitate de parte în proces.
Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului și decide:
a)anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante;
b)obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;
c)îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;
d)orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor.
Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.
În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaţie, iar instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admiţând plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaţie ce nu au format obiectul analizei Consiliului.
Instanţa poate respinge plângerea pe fond sau prin soluţionarea unei excepţii procesuale.
Hotărârea instantei este definitiva.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp