Tarifele de prima maxime pentru RCA au fost publicate in Monitorul Oficial

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 07.11.2016-13.11.2016

Legea nr. 203/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electriceşi a gazelor naturale
Legea nr.203/2016 aduce o serie de modificări, printre cele mai importante numărându-se:
a) Introducerea unui nou alineat în cadrul art. 29 conform căruia producătorii de energie electrică vor avea dreptul să perfecteze contracte cu alţi producători, realizând un mixt energetic, pentru a oferta pe piaţa internă sau la export energia electrică.
b) Art. 36 alin. (1) din lege se modifică în sensul că se instituie obligaţia operatorului de transport şi sistem de a presta serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport asigurând acelaşi tarif oricărui solicitant în condiţiile legii şi în condiţii nedisciminatorii evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliaţi, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.
c) Actul normativ completează şi art. 43 alin. (3) în sensul că preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv contractele de pe piaţa reglementată sau de export, se fac publice conform reglementărilor ANRE.

HG nr. 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.
H.G nr. 826/2016 instituie un mecanism de control al pieței asigurărilor obligatorii auto din România, prin stabilirea de către ASF a tarifelor de primă maxime pe categorii de vehicule, tarife ce vor fi aplicate de către societăţile de asigurare RCA.
Tarifele de primă maxime vor fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a H.G nr. 826/2016 și, totodată, se vor aplica şi contractelor RCA ce se vor încheia după data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 18 noiembrie 2016. În această perioadă de 6 luni, societățile de asigurare care practică RCA vor aplica tarifele de primă notificate anterior datei de intrare în vigoare a H.G nr. 826/2016, fără însă a depăși tarifele de primă maxime. Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA constituie contravenţie.

Ordinul ANAF nr. 3006/2016 privind procedura de implementare şi de administrarea grupului fiscal unic
Prin Ordinul nr. 3006/2016 al ANAF s-a aprobat procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic.
Astfel, portivit procedurii adoptate, persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3006/2016. De asemenea, se prevede că la cererea formulată se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative din care rezultă componenţa asociaţilor persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a asociaţilor la constituirea capitalului social.
Cererea se soluţionează în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete şi se repartizează unui compartiment de specialitate care va analiza informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia depusă, verificând completitudinea şi corectitudinea acestora.
Dacă în urma verificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă, rezultă că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la pct. 5 alin. (1) – (5) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ori dacă reprezentantul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de respingere a cererii, va audia persoana impozabilă conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
În cadrul audierii persoana impozabilă are dreptul să îşi exprime înscris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept.
Dacă, din informaţiilecuprinse în documentaţia depusă rezultă că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propunea probarea cererii de implementare a grupului fiscal unic.

2. Ştiri juridice

Decizia nr.9/2016 referitoare la examinarea recursului în interesul legii cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001.
ICCJ a fost sesiszată cu un recurs în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere a Curţii de Apel Constanţa cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001.
În RIL-ul formulat s-a indicat că dispoziţiile pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 referitor la posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate îngrupele I sau II de muncă, în perioada 18 martie 1969-01 aprilie 2001 au fost interpretate şi aplicate diferit de către instanţele judecătoreşti.
Analizând recursul, ICCJ a constatat că se impune admiterea acestuia, stabilind că pentru interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990, instanţele de judecată au posibilitate aanalizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp