S-a modificat termenul de depunere al Declaraţiei 394

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 29.07.2016 – 07.08.2016.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice
Actul normativ reglementează noile formulare care vor fi utilizate cu privire la stabilirea rezidenței fiscale, și aduce câteva modificări substanţiale vechiului ordin. Printre principalele modificări aduse, se numără următoarele:
– Pentru comunicarea chestionarelor privind stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea ori după caz sosirea din/în România, se vor putea utiliza mijloacele electronice de comunicare la distanţă;
– Persoana fizică are obligație fiscală integrală în România numai pentru perioada din an în care este considerată rezidentă fiscal, în situaţia în care rezidenţa fiscală este întreruptă într-un an calendaristic;
–La plecarea din România, în cazul în care se depune chestionarul prvind stabilirea rezidenţei fiscale, autorităţile au îndatorirea de a trimite o notificare prin care se va stipula dacă respectiva persoană va fi scoasă sau menţinută din evidenţele autorităţilor din România;

Regulamentul (UE) 2016/1191 referitor la promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE
În contextul necesităţii asigurării liberei circulaţii a persoanelor, prin adoptarea acestui regulament se urmăreşte stabilirea un sistem prin care să se simplifice formalitățile administrative privind circulația anumitor documente oficiale și a copiilor certificate ale acestora.
Astfel, acest regulament prevede, în legătură cu anumite documente oficiale eliberate de către autoritățile unui stat membru și care trebuie prezentate autorităților unui alt stat membru, un sistem de scutire de la obligația de legalizare sau de la formalități similare şi unul de simplificare a altor formalități.
Totodată acest act, stabileşte şi formularele standard multilingve de utilizat ca instrumente ajutătoare pentru traducere care însoțesc documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat, domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.
Regulamentul nu se aplică în ceea ce privește documentele oficiale eliberate de autoritățile dintr-un stat terț, copiilor certificate ale acestor documente întocmite de autoritățile unui stat membru, şi nici în ceea ce privește recunoașterea într-un stat membru a efectelor juridice asociate conținutului documentelor oficiale eliberate de autoritățile unui alt stat membru.

2. Ştiri juridice

S-a modificat termenul de depunere al Declaraţiei 394
Formularul 394, pe care firmele îl folosesc atunci când declară livrările și achizițiile pe teritoriul național, a fost modificat, recent de ANAF prin Ordinul nr. 2264/2016. Acest formular trebuie să fie completat și depus de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul sau beneficiarul.
Actul normativ modificator stabileşte faptul că documentul prin care se declară operațiunile de pe teritoriul național, denumit formular de TVA, trebuie să fie completat, în perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie, doar pentru operațiunile cu persoane înregistrate în scopuri de TVA în România. Toate celelalte operaţiuni întreprinse de acestea urmează să fie înregistrate din luna octombrie.Anterior intrării în vigoare a acestui ordin, declaraţia se depunea la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp