Proiectul de lege privind stingerea creditelor ipotecare prin cedarea bunurilor ipotecate a fost adoptat de catre Senat.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 25.01.2016-31.01.2016

OG nr. 9/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
Prezentul act normativ reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.
Se introduce termenul de garanție comercială, care presupune orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă, precum și termenul de garanţie legală de conformitate, care presupune protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.
Printre noutățile aduse de OG nr. 9/2016 se numără și aceea potrivit căreia orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută, în cadrul unei perioade de timp prestabilite de către vânzător şi consumator și care nu va putea fi mai mare de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoştinţa vânzătorului a lipsei de conformitate a produsului sau a predării produsului către vânzător în baza unui document de predare-preluare.

HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.
Actul normativ publicat adoptat aduce modificări regulilor de autorizare din domeniul jocurilor de noroc, în sensul că va fi permisă funcționarea numai a acelor operatori care sunt înregistrați pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a activității, eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.
În ceea ce privește licenţele de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, acestea se vor acorda, ca și până acum, individual, vor fi netransmisibile şi vor fi valabile pentru o perioadă de zece ani de la data acordării.
Referitor la amenzile pe care le primesc organizatorii de jocuri de noroc ce nu respectă dispoziţiile legale, cuprinse între 10.000 şi 50.000 de lei, se introduce posibilitatea achitării, în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la comunicarea acestuia, a jumătate din minimul amenzii acordate contravenientului.

2. Ştiri juridice

Creditele ipotecare vor putea fi stinse prin cedarea bunurilor ipotecate.
Propunerea legislativă privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a fost adoptată de Senat, luni 29 februarie 2016.
Pentru stingerea creditului prin darea în plată, vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
– să fie vorba de un raport juridic între consumatori şi instituţii de credit, instituţii financiare nebancare sau cesionarea creanţelor deţinute asupra consumatorilor;
– între părţi să fie încheiat un contract de credit garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil;
– bunul oferit în plată să fie un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului pentru garantarea obligaţiilor din contractul de credit
Potrivit proiectului de lege, debitorul va trebui să cedeze toate bunurile ipotecate în situația în care obligaţiile din contractul de credit sunt garantate cu două sau mai multe bunuri.
În ceea ce privește condițiile în care se va stinge creditul ipotecar, consumatorul va trebui să transmită creditorului o notificare prin care să informeze asupra deciziei de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. Acest lucru se va face cu ajutorul unui executor judecătoresc, avocat sau notar public.
De la data primirii notificării se va suspenda dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor (precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari).

ICCJ a s-a pronunțat cu privire la răspunderea penală a întreprinderii individuale printr-o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
ICCJ a pronunțat o hotărâre prin care a stabilit că „întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor OUG. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 din Codul penal”.
În motivarea hotărârii date, se reține că întreprinderea individuală nu este implicată ca subiect de drept în raporturile juridice reglementate de OUG nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică în înțelesul normelor Codului civil și nu poate fi, în sine, nici destinatar al actelor normative civile ori al dispozițiilor legislației penale.

Alienarea parentală este, oficial, recunoscută ca formă de abuz sever asupra copilului.

Dispoziţia nr. 2/2016 pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară şi Asociaţia Română pentru Custodie Comună a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 144 din data de 25 februarie 2016.
Astfel, prin Dispoziția nr.2/2016, se recunoște în mod oficial, fenomenul alienării parentale/părinteşti ca formă de abuz psihologic (emoţional) sever asupra copilului, constând în activitatea de denigrare sistematică a unui părinte de către celălalt părinte, cu intenţia alienării (înstrăinării) copilului de către celălalt părinte.
De asemnea, prin actul normativ adoptat se recunoaşte necesitatea formării profesionale continue a psihologilor în domeniul alienării parentale/părinteşti, precum şi în domeniul expertizei psihologice a copilului abuzat/neglijat, aceasta fiind realizată în vederea cunoaşterii şi promovării interesului superior al copilului.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp