Obligatii impuse comerciantilor care desfasoara online activitati economice.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 15.02.2016 – 19.02.2016:


HG nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă.

În data de 18 februarie 2016, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care, începând cu alegerile parlamentare din acest an, cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în străinătate își vor putea exercita dreptul electoral prin corespondență. Prin acest act normativ au fost stabilite condiţiile şi modalitatea de realizare a procesului de votare. Astfel, pentru exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot, alegătorul va urma paşii indicaţi în cele ce urmează:
-Alegătorul va lipi un autocolant cu menţiunea „VOTAT” pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi un autocolant cu menţiunea „VOTAT” pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor.
-Ulterior, acesta va introduce buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi cel pentru alegerea Camerei Deputaţilor în plicul interior pe care îl va sigila.
-Alegătorul va completa, semna şi data olograf certificatul de alegător, pe care împreună cu plicul interior sigilat, îl va introduce în plicul exterior pe care îl va sigila.
-Alegătorul va depune plicul exterior sigilat la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat poate fi depus la orice operator de curierat pe cheltuiala alegătorului.

Hotărârea nr. 66/2016 privind modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Principalele modificări aduse de actul normativ sunt următoarele:
– Autoritatea contractantă trebuie să emită un document constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii contractului de achiziţie publică din vina exclusivă a contractantului;
– Autoritatea contractantă are îndatorirea de a publica documentul constatator astfel încât acesta să poată fi accesat de orice persoană interesată;
– Ofertantul are posibilitatea să modifice propunerea tehnică, ca urmare a existenței unor abateri tehnice minore, care au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate sau corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte;
– În cazul existenţei unor erori aritmetice în cuprinsul ofertelor financiare care pot fi clarificate în condiţiile OUG nr. 34/2006, acestea vor fi corectate; totodată va fi corectat şi preţul total al ofertei;
– În situaţia în care se constată discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi rectificat corespunzător.

2. Ştiri juridice:

RIL admis. Acţiunea în reconstituirea vechimii în muncă.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis Recursul în interesul legii şi a pronunţat Decizia nr. 2/2016, prin care a statuat că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă introduse sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, şi pentru acelaşi gen de acţiuni, introduse după intrarea în vigoare a actualului cod, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic, casele teritoriale de pensii justifică legitimare procesuală pasivă, în împrejurarea în care nu există documente primare. De asemenea, prin această decizie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat şi faptul că în situaţia în care angajatorul a fost desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă şi radiat din registrele specifice, acesta nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă.

Obligaţii impuse comercianților care desfășoară online activități economice.
Începând cu anul 2016, comercianţii care perfectează online contracte de vânzare-cumpărare ori de prestări servicii, conform Regulamentului nr. 524/2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum, au îndatorirea de a plasa pe paginile lor web un link electronic către Platforma SOL. Linkul trebuie să poate fi accesat cu uşurinţă de către comercianţi şi consumatori. Cei care accesează acest link vor fi nevoiţi să introducă adresele lor de e-mail. Platforma SOL, dezvoltată de Comisia Europeană, reprezintă un instrument online destinat consumatorilor şi comercianţilor, şi operează ca un punct de intrare pentru părţile care doresc soluţionarea pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacţiile online.
Comercianţii români care nu respectă această obligaţie vor fi sancţionaţi cu aplicarea unei amenzi al cărei cuantum este cuprins între 2.000 şi 5.000 de lei, de către ANPC.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp