Operatorii economici care distribuie si comercializeaza produse energetice, bauturi alcoolice sau tutun prelucrat au indatorirea de a se inregistra la biroul vamal

Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 29.08.2016 – 04.09.2016.

O.U.G. nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
Actul normativ a fost adoptat în vederea clarificării unor dispoziţii ale O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Printre principalele completări şi modificări aduse se numără următoarele:
– Începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
– Pentru determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei/autorităţii publice respective, se vor lua în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a fi incluse drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
– Se acordă sporuri pentru condiţii deosebit de periculoase pentru personalul care lucrează în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie hematologie oncologică, și arși similar cu cele ale altor categorii de personal.
– Se reglementează plata tarifului orară pentru medicii care, în unităţile sanitare publice, efectuează gărzi suplimentare.

Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile emis de Ministrul Finanţelor Publice
Reglementările introduse prin acest act normativ, care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2017, vizează în principal declaraţia nefinanciară. Astfel, entităţile care, la data bilanţului, au peste 500 de salariaţi, în cursul exerciţiului financiar vor include o declaraţie nefinanciară în cuprinsul raportului administratorilor. Declaraţia va conţine informaţii privind aspecte ce ţin de personal, aspecte sociale, de mediu, respectarea drepturilor omului dar şi privitoare la combaterea corupţiei şi a dării de mită. De asemenea acest document va cuprinde: o prezentare succintă a modelului de afaceri al entităţii dar şi a politicilor entităţii privitoare la aceste aspecte, inclusiv procedurile de diligenţă aplicate; rezultatul politicilor adoptate de entitate; indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii; riscurile majore generate de operaţiunile realizate de entitate, produsele sau serviciile sale.

2. Ştiri juridice

Comunicarea dovezii de achitare a amenzilor de circulaţie se poate face şi prin e-mail
Pentru facilitarea comunicării dovezilor de plată a amenzilor de circulaţie precum şi a altor acte necesare în vederea obţinerii documentelor eliberate de poliţie, Poliţia Română pune în aplicare dispoziţiile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Astfel, orice persoană interesată poate transmite dovada plăţii amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care care a aplicat sancţiunea. Totodată, şi în ceea ce priveşte eliberarea diferitelor documente emise de Poliţia Română, nu mai este necesară deplasarea la unitatea de poliţie viziată în vederea depunerii actelor necesare obţinerii lor, fiind suficientă transmiterea copiei scanate a documentului de identitate pe e-mailul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Şi în ceea ce priveşte obţinerea certificatului de cazier judiciar au intervenit modificări, respectiv în prezent nu mai este necesară depunerea timbrului fiscal în valoare de 2 lei.

Operatorii economici care distribuie și comercializează produse energetice, băuturi alcoolice sau tutun prelucrat au îndatorirea de a se înregistra la biroul vamal

Comercianţii care desfăşoară activităţi de distribuire şi comercializare în sistem angro produse energetice sau băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi cei care doresc să comercializeze produse energetice în sistem en detail, au obligaţia de a înregistra aceste activităţi la biroul vamal. Cererea de înregistrare se depune la biroul vamal în a cărui rază teritorială se află spaţiul ori unitatea de comercializare sau depozitul angro în legătură cu care se realizează înregistrarea.
Atestatele de comercializare sunt valabile pe o perioadă de 90 de zile, iar la împlinirea acestui termen, operatorii economici au îndatorirea de a depune o nouă cerere de înregistrare însoţită de documenetele aferente la biroul vamal competent în acest sens.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp