Intrarea în vigoare a Legii falimentului personal a fost amanata cu un an.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 04.01.2016-10.01.2016

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare, modificare a domiciliului fiscal.
Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod fiscal s-a impus schimbarea procedurilor de înregistrare și modificare a domiciliului fiscal. Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat o nouă procedură de înregistrare și modificare a domiciliului fiscal, precum și modelele valabile ale formularelor privind înregistrarea și modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, precum și privind notificarea vizând înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
Noile proceduri au intrat în vigoare la data de 08.01.2016, prin Ordinul președintelui A.N.A.F., și se aplică atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.
În contextul simplificării procedurilor de licitație privind achizițiile publice s-a adoptat de către Comisia Europeană ”Documenul unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document – E.S.P.D.). Acesta are ca scop reducerea considerabilă a procedurii administrative pentru companiile interesate în câștigarea unui contract de achiziții publice, în special micii întreprinzători. Prin introducerea unei documentații simplificate procesul de participare a companiilor la procedurile de achiziții publice va fi cu mult ușurat.
Potrivit procedurii, într-o primă fază, companiile vor transmite o declarație electronică din care să rezulte că îndeplinesc condițiile pentru a fi selectate iar mai apoi compania declarată câștigătoare va prezenta documentele justificative necesare continuării procedurilor. Pentru a facilita utilizarea ESPD, este în curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua procedură va înlocui vechile sisteme, care prezentau diferențe semnificative între statele membre.

2. Ştiri juridice

Intrarea în vigoare a Legii falimentului personal a fost amânată cu un an.
Legea nr. 151/2015 ce reglementează falimentul persoanei fizice și care trebuia să intre în vigoare la data de 26 decembrie 2015 a fost amânată cu un an. Legea reglementează, în premieră pentru România, modalitățile prin care persoanele fizice vor putea să intre în insolvență. Scopul legii este redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică de bună credință. Potrivit acesteia, o persoană fizică este considerată a fi în stare de insolvență atunci când, după trecerea unui termen de 90 de zile, aceasta nu și-a achitat datoriile către creditori. Actul normativ, care ar fi trebuit sa se aplice din 26 decembrie 2015, reglementează trei modalități prin care insolvența persoanelor fizice va putea fi soluționată, respectiv pe bază de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedura simplificată.

ICCJ. Contract de credit. Efectele clauzei atributive de competență.

Prin Decizia nr. 1680/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect conflictul negativ de competență aceasta a stabilit competența în favoarea judecătoriei de la domiciliul consumatorului în temeiul art. 113 alin. (1) pct. 8 C. proc. Civ. nefiind incidentă regula de drept comun potrivit căreia cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, clauza atributivă de competenţă nefiind operantă.
Decizia are relevanță în contextul în care în contractul de credit ipotecar a fost inserată clauza potrivit căreia, în cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente, conform legii, această clauză care ar conţine prorogarea voluntară de competenţă teritorială în favoarea instanţei de la sediul social al băncii, întruneşte toate condiţiile pentru a fi considerată abuzivă, în acord cu interpretarea Directivei Consiliului nr. 93/13/CEE coroborată cu reglementarea Uniunii Europene aplicabilă contractelor de credit de consum.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp