Situaţia Societăţii de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. modalităţile de obţinere a despăgubirilor cuvenite a fi plătite de către fondul de garantare a asiguraţilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 2034/27.08.2015 retragerea autorizaţiei de funcţionare şi solicitarea intrării în procedura de faliment a societăţii Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A., ca urmare a constatării stării de insolvenţă a asigurătorului.
Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziţia FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare).
Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din LEGE nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, creditorii de asigurări sunt, după caz:
a) persoana asigurată (asiguratul) – persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea şi calitatea de parte contractantă;
b) beneficiarul asigurării – terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
c) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.
Cererea de plată pentru încasarea despăgubirilor/indemnizaţiilor de la FGA se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară şi până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.
În urma preluării de către FGA, în termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, acesta verifică datele prezentate în evidenţele preluate, inclusiv corelaţiile dintre aceste date, dosarele de daună şi contractele de asigurare în vigoare.
Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale petenţilor şi a documentaţiei justificative aferente, FGA întocmeşte listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile sale. Listele creditorilor de asigurări se întocmesc după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului. Listele creditorilor de asigurări împreună cu o notă privind propunerea de aprobare, întocmită şi semnată de către conducătorul direcţiei tehnice de specialitate a Fondului, se transmit comisiei speciale. În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună şi creanţele de asigurări cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurări.
În urma analizării de către direcţiile de specialitate ale FGA a evidenţelor preluate, se va publica pe site-ul Fondului lista potenţialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizaţii din disponibilităţile FGA, după aprobarea acesteia de către comisia specială constituită conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.
FGA este în drept să efectueze plăţi către creditorii de asigurări doar după data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă.
În situaţia în care creanţa creditorului depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege, acesta poate urma şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege, prin înscrierea creanţei sale la masa credală (art. 17 din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 25 alin. (4) din Norma nr. 16/2015).


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp