A intrat in vigoare Directiva Europeana nr. 2014/17/EC privind creditele ipotecare.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 14.03.2016 – 19.03.2016.

OUG nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal.
OUG nr. 6/2016 a fost adoptată ca urmare a faptului că, prin Decizia nr. 51/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală care reglementează procedura de executare a supravegherii tehnice. Astfel, a fost eliminată sintagma „ori de alte organe specializate ale statului”, şi ca urmare a acestui fapt supravegherea tehnică, va putea fi realizată exclusiv de procuror, organele de urmărire penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei, această enumerare având un caracter limitativ.
Prin urmare, OUG nr. 6/2016 aduce o serie de modificări următoarelor acte normative:
1. Legea 135/2010 privind noul Cod de procedură penală.
Principalele modificări aduse Codului de procedură penală constau în faptul că s-a stabilit că punerea în executare a supravegherii tehnice va fi efectuată de procuror ori de de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei această enumerare având caracter limitativ, faptul că aceste organe de urmărire penală vor utiliza nemijlocit sisteme tehnice şi proceduri adecvate proprii, şi totodată s-a stabilit şi competenţa organelor de cercetare penală speciale de a pune în executare mandatele de supraveghere tehnică în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism.
2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Se introduc prevederi prin care se regelementează cadrul legal al detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară în structurile Ministerului Public în vederea desfăşurării activităţilor de supraveghere tehnică. De asemenea, se instituie şi obligativitatea verificării modului de punere în aplicare în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor prevăzut de Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală, de către preşedintele ICCJ ori a unuia dintre judecătorii anume desemnaţi de către acesta.
3. Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a DIICOT.
Prin O.U.G nr. 6/2016 se instituie posibilitatea detașării în cadrul DIICOT a unor ofițeri și agenți de poliție judiciară.
4. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
Actul normativ stabileşte atât faptul că organele SRI nu pot efectua acte de cercetare penală, nu pot lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nici dispune de spaţii proprii de arest, precum şi situaţiile de excepţie în care S.R.I poate fi desmnat ca organ de cercetare penală special.

2. Ştiri juridice

A intrat în vigoare Directiva Europeană nr. 2014/17/EC privind creditele ipotecare.
Directiva Europeană privind creditele ipotecare, adoptată în data de 4 februarie 2014 şi intrată în vigoare în data de 21.03.2016, are drept obiectiv îmbunătățirea protecţiei consumatorilor pe teritoriul UE prin introducerea unor practici de creditare responsabile.
Directiva se aplică contractelor de credit garantate fie prin ipotecă, fie printr-o altă garanție comparabilă, utilizată în mod curent într-un stat membru asupra unui bun imobil rezidențial, fie printr-un drept legat de un bun imobil rezidențial și contractelor de credit al căror scop este dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei clădiri existente sau proiectate. Aceasta nu se aplică contractelor încheiate anterior datei intrării ei în vigoare.
Conform Directivei, statele membre trebuie să se asigure că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în monedă străină, un cadru de reglementare corespunzător este instituit la momentul în care contractul de credit este încheiat, pentru a asigura cel puțin că: consumatorul are dreptul de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, în condiții specificate sau sunt în vigoare alte aranjamente pentru a limita riscul ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul în temeiul contractului de credit.
Totodată, statele membre trebuie să se asigure că, în cazul în care un consumator deține un împrumut într-o monedă străină, creditorul avertizează consumatorul periodic, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cel puțin în cazurile în care valoarea cuantumului total plătibil de către consumator care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20 % în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb aplicabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda statului membru.

Suspendarea termenului pentru aplicarea sancțiunii disciplinare.
Prin Decizia civilă nr. 348/A din 5 februarie 2015, Curtea de Apel Bucureşti a statuat că, având în vedere că pe durata perioadei de incapacitate temporară de muncă, în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (6), coroborat cu art. 50 lit. b) din Codul muncii, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, rezultă că a operat și suspendarea termenelor pe care le implică derularea procedurii cercetării disciplinare prealabile. Astfel, de vreme ce desfacerea disciplinară a contractului de muncă reprezintă o modalitate de încetare a contractului de muncă, se poate conchide că termenele prevăzute de art. 252 alin. (1) din Codul muncii s-au suspendat pe durata incapacității temporare de muncă. Prin urmare, nu prezintă relevanță împrejurarea că aplicarea sancțiunii disciplinare s-a realizat după mai bine de 6 luni de la data săvârșirii abaterii disciplinare.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp