Proiect de Hotarare privind inregistrarea gratuita a tuturor imobilelor din Romania in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 27.04.2015 – 03.05.2015.

O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Actul normativ introduce noi reglementări cu privire la sumele încasate sub formă de bacșis, care este definit ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici, precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.
Potrivit noilor reglementări, operatorul economic va avea obligația marcării bacșișului pe un bon fiscal distinct. Tot acesta stabilește prin Regulament de Ordine Interioară, ce se afișează la locul de instalare a aparatului de marcat, dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia sa sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor.
Sumele de bani provenite din încasarea bacşişului care rămân la dispoziția operatorului economic se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor.
Același act normativ prevede că operatorul economic va avea obligația să asigure înregistrarea banilor deţinuţi de salariați la ora începerii programului de lucru într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens.
Nerespectarea de către operatorul economic a obligației de înregistrare a banilor personali ai salariaților în registrul de bani personali va fi sancționată cu amendă de 9.000 lei.
Sancțiunile se aplică începând cu data de 08 mai 2015.

O.M.F.P. nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.
Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal.
Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de către acesta și se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.
Operatorul economic răspunde de integritatea și completarea zilnică a registrului de bani personali de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Același act normativ prevede că operatorului economic are obligația de a notifica organul fiscal competent despre constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării actului normativ.

2. Stiri juridice.

Până în anul 2023 terenurile și clădirile din țară vor fi înscrise gratuit în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Guvernul României a aprobat săptămâna trecută Proiectul de Hotărâre privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 ce are ca obiectiv înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din Romania (terenurile și clădirile, inclusiv apartamentele) în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Potrivit proiectului, până in anul 2023, terenurile și clădirile din toată țara vor fi înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Practic, toate persoanele fizice și juridice (inclusiv instituțiile publice) vor beneficia gratuit de realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor, eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară și eliberarea certificatelor de moștenitor (în cazul succesiunilor nedezbătute).
Conform datelor estimate de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, în prezent în Romania există în jur de 40 de milioane de imobile, dintre care doar aproximativ 7,5 milioane sunt cadastrate (18,68%).
Programul Național de Cadastru și Carte Funciara 2015-2023 va fi finanțat, în principal, din fondurile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și din fonduri europene.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la înscrierea sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal.
Prin Decizia nr. 6/2015 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat că sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal.
Pentru a pronunța această soluție ICCJ a reținut că, în condiţiile în care dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din OG nr. 75/2001 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) lit. a) din OG nr. 2/2001 sunt lipsite de orice echivoc în sensul că sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal, în aplicarea principiului de drept interpretatio cessant in claris, nu poate fi acceptată o interpretare în sensul că această sancţiune nu se înscrie în cazierul fiscal, în considerarea eventualelor consecinţe nefavorabile pe care evidenţierea în cazierul fiscal le poate avea în privinţa contribuabilului din punct de vedere juridic ori economic. Cu alte cuvinte, a accepta o interpretare contrară echivalează cu alterarea scopului avut în vedere de legiuitor, în sensul celor expuse anterior, şi golirea de conţinut a dispoziţiilor legale, prin inversarea raportului de preeminenţă a interesului public (reprezentat de prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale) faţă de interesul privat al contribuabilului (efectele negative pe care le produce în privinţa contribuabilului înscrierea în cazierul fiscal a sancţiunii avertismentului).


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp