Principalele modificari aduse de intrarea in vigoare a Noului Cod Fiscal.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688/10.09.2015 a fost publicată Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Cu excepția unor prevederi menționate expres, Codul se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2016. Principalele modificări aduse regimului actual de impozitare sunt următoarele:

Dispoziții generale:
– Se instituie obligația legală a organelor fiscale de a ține cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) și al accizelor. Această normă vine să schimbe practica criticată a organelor fiscale naționale, care, contrar regulii prevalenței dreptului european asupra celui național, ignorau principiile desprinse din jurisprudența CJUE, principii care în general sunt favorabile contribuabilului.

Impozitul pe profit:
– Cota impozitului pe profiturile obținute din dividende scade de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017 (se va aplica și în cazul impozitului pe venit).
– Pentru dividendele primite de la o persoană juridică română nu mai este necesară îndeplinirea condiției de deținere de minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an.
– Sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice – spre deosebire de reglementarea anterioară, care prevedea necesitatea efectuării cheltuielilor în scopul obținerii de venituri impozabile. Diferența de nuanță poate avea un real impact în practică: în vechea reglementare au existat cazuri în care organele fiscale nu recunoșteau deductibilitatea unor cheltuieli care nu au generat în mod direct venituri (de exemplu, cheltuieli făcute pentru încheierea unor afaceri care nu s-au concretizat ulterior).
– În cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 0,3% din cifra de afaceri a fost majorata la 0,5%, celelalte condiții rămânând neschimbate.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
– Este introdusă cota de impozitare de 1% din venitul brut pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice. Această cotă redusă de impozitare se aplică pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române.
– Modificarea regimului de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal până la 31 martie inclusiv a anului următor (în actuala reglementare, termenul este 31 ianuarie a anului următor).
– Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal trebuie să comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microîntreprinderilor, în termen de 30 de zile de la înfiintare, mențiunea din cererea de înregistrare la registrul comerțului nemaifiind suficientă.

Contribuții sociale obligatorii:
– Veniturile din activități independente sunt incluse în categoria veniturilor supuse contribuției de asigurări sociale (CAS), chiar dacă se obțin și venituri din salarii.
– CAS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente este de 10,5%. Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de 26,3%, pentru a obține pensia integrală.
– Persoanele fizice care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), datorează lunar CASS, și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent.

Taxa pe valoare adăugată (TVA):
– Cota standard de TVA va fi de 20%. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, cota standard va deveni 19%.

Impozite și taxe locale:
– Se elimină prevederile conform cărora persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat.
– În cazul impozitului pe clădiri, calculul impozitului se va efectua în funcție de destinația clădirii (rezidențială, nerezidențială, mixtă).
– Este eliminată scutirea de impozit pe teren pentru terenul aferent unei clădiri.
– Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%.
– Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, consiliul local poate majora impozitul pe clădiri/teren cu până la 500%.

Impozitul pe construcții:
– Acest impozit criticat (cunoscut și ca taxa pe stâlp) se va aplica în continuare, și va fi eliminat doar începând cu 1 ianuarie 2017.


Publicat la: