Noul Cod de procedura fiscala introduce penalitatea de nedeclarare pentru obligatiile nedeclarate sau obligatiile declarate incorect de contribuabil

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 20.07.2015 – 24.07.2015.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Printre noutățile introduse prin noul Cod de procedură fiscală amintim cuantumul accesoriilor creanțelor fiscale datorate de către contribuabili pentru neplata la termen a creanțelor fiscale (penalități de întârziere – 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi de întârziere – 0,02% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere). Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate.
De asemenea, prin noul Cod de procedură fiscală a fost introdusă o nouă penalitate, respectiv penalitatea de nedeclarare. Aceasta este datorată pentru obligațiile fiscale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil și stabilite de către organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Cuantumul penalității de nedeclarare este de 0,08% datorat de la data scadenței obligației, dar aceasta se poate reduce cu 75% dacă acestea sunt achitate până la termenul menționat în cod sau dacă sunt eșalonate la plată. Această penalitate se poate dubla în cazul în care obligațiile fiscale au rezultat în urma săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală. Cu excepția cazului în care penalitatea de nedeclarare rezultă din săvârșirea unor fapte de evaziune fiscală, aceasta nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică.
Codul introduce numeroase alte noutăți inclusiv o nouă ordine de stingere a obligațiilor fiscale sau posibilitatea formulării unei contestați orale împotriva actelor administrativ-fiscale.
Actul normativ intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.
Actul normativ elimină obligativitatea folosirii ștampilei pentru documentele emise de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, pentru documente sau alte înscrisuri emise în relația dintre acestea, precum și pentru documentele depuse la instituțiile sau autoritățile publice. Totodată, de la data de 23 iulie 2015, respectiv data intrării în vigoare a OG nr. 17/2015, se abrogă toate prevederile legale privind obligația aplicării ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică.

Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale.
Prin acest act normativ au fost anulate mai multe obligații fiscale principale, respectiv diferențe aferente obligațiilor fiscale principale, precum și accesorii ale creanțelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015.
Printre obligații fiscale anulate se numără cele rezultate ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă; cele rezultate ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări; obligațiile pentru diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală; și obligații privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară.
Anularea acestor obligaţii fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor menționate, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

2. Știri juridice.

Preluarea de informații de pe portalul instanțelor reprezintă prelucrare de date cu caracter personal, putând fi exercitat dreptul de opoziție.
Prin comunicatul din data de 22 iulie 2015, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a menționat faptul că practica preluării în mod automat de unele siteuri a informațiilor postate pe portalul just.ro cu privire la dosarele instanţelor de judecată privind persoane fizice reprezintă prelucrare de date cu caracter personal realizate într-un sistem de evidenţă automatizat, entitățile ce realizează aceste prelucrări revenindu-le toate obligaţiile stabilite de legislaţia din domeniul protecţiei datelor personale.
Astfel, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, operatorul de date cu caracter personal este obligat să respecte dreptul de opoziție al unei persoane fizice ce solicită ștergerea datelor sale de pe pagina de internet. În situaţia în care persoana în cauză apreciază că i s-au încălcat drepturile garantate de lege, aceasta poate înainta plângeri sau sesizări către Autoritatea de Supraveghere.


Publicat la: