Desfacerea contractelor de munca, dupa deschiderea procedurii insolventei, fara parcurgerea procedurii de concediere colectiva este neconstitutionala.

1. Acte importante apărute în Monitorul Oficial în perioada 16.02.2015-20.02.2015.

Ordinul MFP nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia de respectare a prevederilor referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale, găsindu-și aplicarea începând cu data de 1 martie 2015.
Astfel, operatorii economici care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale trebuie să afişeze anunţul la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor.
Aceeași obligație o au și operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi de tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemenea, care trebuie să asigure informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziţia acestora ori prin orice alt mijloc.
În cazul unui refuz, clienții au dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat, fără a plăti contravaloarea acestuia.
De asemenea, este interzisă înmânarea către client a altui document, care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate decât bonul fiscal.
Nerespectarea obligațiilor legale ale operatorilor economici pot fi sesizate de către clienți gratuit și non-stop prin serviciul TelVerde al MFP (0800.800.085).

Ordinul MFP nr. 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice.
Actul normativ prevede punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele MFP/ANAF, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal şi persoana fizică.
Spațiul privat virtual asigură modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare; comunicarea actelor administrative fiscale; descărcări de documente, precum monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor.
Actul normativ prevede obligativitatea includerii în lista documentelor emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului în mod automat o serie de decizii de impunere: decizii de impunere anuale aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013; decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru veniturile realizate începând cu anul 2015; decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

2.Știri Generale

Desfacerea contractelor de muncă, după deschiderea procedurii insolvenței, fără parcurgerea procedurii de concediere colectivă este neconstituțională.
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în ședința de marți, 24 februarie 2015, pentru a soluționa excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Potrivit art. 86 alin. (6) din Legea insolvenței: ”Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.”
Cu majoritate de voturi Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt neconstituționale.
De asemenea, cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 86 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale, în raport cu criticile formulate.

ICCJ: Diminuarea prețului vs. rezilierea antecontractului
Prin Decizia nr. 2471/2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, întrucât în vechiul Cod civil, antecontractul de vânzare-cumpărare nu a beneficiat de o reglementare specială, dispoziţiile alin. (2) al art. 970 C. civ. permit aplicarea dispoziţiilor legale în materia vânzării perfecte unui antecontract, întrucât scopul urmărit de părţile din antecontract este încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, iar conduita contractuală a părţilor trebuie să vizeze îndeplinirea tuturor obligaţiilor specifice acestui contract.
În aplicarea acestui principiu, Înalta Curte a statuat că, în cazul în care, după încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare, se constată că suprafaţa de teren este în fapt mai mică decât cea trecută în act, primează remediul instituit de prevederile art. 1327 C. civ., respectiv diminuarea preţului, în această situaţie acţiunea în rezoluţiune având caracter subsidiar.
În speță, Înalta Curte a constatat că promitentul-vânzător s-a conformat prevederilor art. 1327 C. civ., neputându-se reține culpa acestuia pentru neîndeplinirea întocmai a obligaţiei de a transmite promitentului-cumpărător întreaga suprafaţă de teren stabilită în antecontract, astfel că, în mod corect instanța de apel a respins acţiunea în rezoluţiune a antecontractului.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp