Legea darii in plata a fost publicata in Monitorul Oficial

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 25.04.2016 – 01.05.2016.

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.
Dispoziţiile acestei legi se aplică raporturilor dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.
Conform acestui act normativ, consumatorul are dreptul de a i se stinge atât datoriile născute din contractele de credit, cât şi accesoriile acestora prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, în măsura în care părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord, în termenul prevăzut de lege. Utilizarea acestei proceduri îi scuteşte pe debitori de alte costuri suplimentare. Prevederile acestui act se aplică şi în situaţia în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.
Stingerea creanţei născute dintr-un contract de credit, precum şi a accesoriilor acesteia, prin dare în plată, este condiţionată de întrunirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:
– creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile de persoane care intră sub incidenţa acestei legi;
– cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării creditului, nu depăşea echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de BNR în ziua încheierii contractului;
– scopul contractării creditului a fost acela de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, creditul este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
– consumatorul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită darea în plată.
Noua lege se aplică nu numai contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, ci şi contractelor încheiate după această dată, însă nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”.

O.U.G. nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.
Principala modificare adusă prin acest act normativ constă în eliminarea restricției privind volumul spațiului destinat pentru transportul bagajelor în cazul taxiurilor care au acces în locurile de așteptare ale aeroporturilor, fiind astfel permis accesul şi autoturismelor taxi cu portbagaj mai mic de 500 de litri. Anterior acestei modificări, volumul spaţiului destinat pentru transportul bagajelor trebuia să fie de cel puţin 500 de litri.
De asemenea, conform noilor reglementări, în locurile de așteptare ale aeroporturilor din raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov, au acces taxiurile care dețin autorizații emise de autoritățile de autorizare din aceste unități administrativ-teritoriale.
Scopul acestei măsuri este acela de a înlătura blocajele existente în activitatea de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

2. Ştiri juridice

Amenzile de circulaţie au crescut considerabil începând cu 1 mai 2016.
Un efect al majorării salariului minim brut pe ţară îl reprezintă majorarea amenzilor de circulaţie, deoarece punctul-amendă este în directă legătură cu acest venit. Punctul de amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim. Şoferii care nu vor respecta regulile de circulaţie, vor plăti amenzi mai mari cu aproape 20%.
Din luna mai a acestui an, cuantumul amenzilor rutiere va fi cuprins între 250 şi 2.500 lei, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice amenda maximă este de 125.000 lei.
Conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării regulilor de circulaţie sunt stabilite pe clase, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

A fost aprobat noul Regulament European privind protecția datelor personale
Acest Regulament va intra în vigoare în termen de 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial UE, însă prevederile sale vor deveni aplicabile abia peste 2 ani.
Acest act normativ asigură persoanelor fizice un control mai ridicat asupra datelor cu caracter personal ale acestora și totodată conferă şi următoarele drepturi principale:
– Dreptul de a fi uitat: persoana interesată va putea solicita unui operator să șteargă evidențele privind datele legate de acestea în măsura în care nu sunt motive legitime pentru ca aceste date să fie reținute;
– Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor: companiile vor fi obligate să încunoştiinţeze atât autoritățile locale privind prelucrarea datelor,cât şi persoanele fizice, cu privire la încălcările semnificative ale securităţii datelor;
– Consimțământ clar în ceea ce privește prelucrarea datelor personale: este necesar acordul expres şi neechivoc al persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.
– Dreptul de a transfera datele către un alt furnizor de servicii: dreptul de a-și transfera dosarele cuprinzând date personale de la un furnizor de servicii la altul.


Publicat la: