Rolul concilierii și al consultantului extern în relațiile de muncă

În data de 3 octombrie 2020 a intrat în vigoare Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Codului Muncii, care a introdus noțiunile de consultant extern și de conciliere în raporturile de muncă.
Potrivit legii, prin conciliere, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Consultantul extern specializat în legislația muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să stingă conflictul pe cale amiabilă.
Consultantul extern le poate reprezenta pe oricare dintre părți, nu doar în cazul unui conflict individual de muncă, ci și la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă.
În cazul unui conflict individual de muncă, părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern, onorariul acestuia urmând a fi suportat de către părţi, conform înţelegerii acestora.
Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.
În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.
Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii: prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii; prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţie.
Procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă trebuie să fie inclusă de către angajator în Regulamentul Intern.
Angajatorul poate apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, și pentru efectuarea cercetării disciplinare, situația în care îl va împuternici pe consultant în acest sens. În acest caz, în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către consultantul extern.
Pe de altă parte, în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp