Ocuparea unui post definitiv în Învățământul Preuniversitar

Sediul materiei privind ocuparea unui post definitiv în învățământul preuniversitar este articolul unic din O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

În ceea ce privește actele normative menționate în rândurile de mai sus, observăm următoarele aspecte:

Până de curând, art. 253 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevedea în mod expres:

 • Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
  • a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
  • b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
 • Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”.

După cum se poate observa, textul de lege enunțat în rândurile de mai sus nu prevedea nici un mod de calcul al viabilității postului în învățământul preuniversitar sau, măcar, un mod de estimare în urma căruia să se fi putut certifica viabilitatea unui post în învățământul preuniversitar.

În acest sens, Curtea Constituțională a Romaniei a declarat textul de lege ca fiind neconstituțional, raportat la faptul că noțiunea de „viabilitate a postului/catedrei” are un caracter vădit imprecis și raportat la faptul că reglementarea confuză creează dificultăți în planul interpretării și aplicării.

Având în vedere caracterul definitiv și obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale a României, Guvernul a emis O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, prin care s-au adus o serie de clarificări în ceea ce privește situația cadrelor didactice titularizabile.

Astfel, punctul 1 al articolului unic din O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale prevede în mod expres:

 • 1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate.
 • 2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”.

Din economia textului putem deduce o serie de condiții care trebuiesc îndeplinite, cumulativ, de către profesorii care ocupă un post pe perioadă determinată în învățământul preuniversitar și care doresc să încheie, în locul acestora, contracte pe perioadă nedeterminată:

 • să dețină calitatea de cadru didactic calificat;
 • să fi obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani;
 • să fie angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
 • să existe un post/catedră vacant/ă;
 • să existe un post/catedră viabil.

Din practică putem observă faptul că cea mai mare problemă în materia ocupării unui post definitiv în învățământul preuniversitar îl ridica ultimul punct al condițiilor care trebuiesc îndeplinite, respectiv viabilitatea postului/catedrei.

Așa cum am arătat în rândurile de mai sus, o dată cu adoptarea O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, problema a fost tranșată.

Astfel, punctul 2 al articolului unic din O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale prevede în mod expres:

„Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenţa acestuia/acesteia pe durata unui nivel de învăţământ şi se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ în funcţie de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare şi de evoluţia demografică la nivel local”.

Din economia textului putem deduce o serie de condiții care trebuiesc îndeplinite, cumulativ, pentru ca un post/catedră să poată fi considerat/ă ca fiind viabil/ă, respectiv:

 • a) să existe pe durata unui nivel de învățământ;
 • b) să se stabilească de către consiliu de administrație al unității de învățământ, potrivit planurilor-cadru, potrivit proiectelor planurilor de școlarizare și potrivit evoluției demografice la nivel local.

Concluzia la care ajungem, analizând cele învederate în rândurile de mai sus, este cea potrvit căreia profesorul care ocupă un post pe o perioadă determinată și care îndeplinește toate condițiile legale prevăzute la punctul 1 al articolului unic din O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, are dreptul să solicite ocuparea unui post/unei catedre pe o perioadă nedeterminată, respectiv să se titularizeze.

Autor: avocat Christa Jenei


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp