Modificarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

În materia contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt incidente dispozițiile legale ale Ordonanței de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
Contractul de concesiune este un contract administrativ, iar spre deosebire de un contract de drept privat conține atât clauze contractuale convenționale, cât și clauze reglementare. Clauzele contractuale convenționale pot fi modificate prin acordul comun al părților, în timp ce clauzele contractuale reglementare pot fi modificate doar unilateral de către concedent conform prevederilor art. 54 alin. (1) al O.U.G. nr. 54/2006. În cadrul părții reglementare a contractului de concesiune este inclus și caietul de sarcini ce reprezintă dealtfel o parte integrantă a contractului de concesiune.
În cazul modificării unor clauze contractuale convenționale și nu reglementare ale contractului de concesiune este important a se avea în vedere entitatea ce are calitatea de concedent și organul ce are dreptul de decizie și dreptul de reprezentare al concedentului. Conform prevederilor art. 5 al O.U.G. nr. 54/2006 au calitatea de de concedent: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local. Astfel, în cazul cencedenților conduși de către organe colective este necesar a se avea în vedere faptul că este necesară pentru modificarea consensuală a contractului de concesiune o decizie (hotărâre) a organului de conducere colectiv, nefiind de ajuns acordul persoanei ce deține dreptul de reprezentare. Astfel, de exemplu, în cazul în care concedentul este reprezentat de către consiliul local atât aprobarea încheierii contractului de concesiune, cât și modificarea acestuia în mod convențional trebuie să aibă la bază o hotărâre de consiliu local (alături desigur de acordul concesionarului), nefiind de ajuns acordul primarului ce are doar dreptul de reprezentare. Considerăm că actul adițional prin care este modificat un contract de concesiune cu încălcarea acestor condiții este lovit de nulitate absolută.
În schimb, modificarea unor clauze reglementare ale contractului de concesiune – stabilite de exemplu prin caietul de sarcini – poate fi realizată în mod unilateral de către cedent (în baza unei decizii/hotărâri adoptate de către organul competent) doar în condițiile prevăzute de către art. 51 alin. (1) al O.U.G. nr. 54/2006. Dar această modificare nu poate fi exercitată discreționar, ci numai dacă respectiva modificare este cerută de o mai bună adaptare a obiectului concesiunii la necesitățile satisfacerii interesului general.
Motivele excepționale reprezintă acele situații care vizează modificări ale interesului național sau local care fac ca scopul inițial să nu mai poată satisface interesul public general. Ori aceste motive excepționale necesită și o justificare, ce ar putea fi dovedită prin eventuale studii de oportunitate, rapoarte sau referate realizate în acest sens., prealabile adoptării de exemplu a unei hotărâri de consiliu local prin care să fie modificată partea reglementară a contractului de concesiune.
De asemnea, în doctrină s-a afirmat faptul că noua configurație a obligațiilor contractuale nu trebuie să ducă la o schimbare esențială a profilului concesiunii. În doctrina română s-a afirmat totodată în mod constant faptul că modificarea unilaterală nu poate și nici nu trebuie să schimbe obiectul contractului, în cazul în care se impune o modificare a obiectului contractului concedentul trebuind să procedeze mai întâi la denunțarea contractului și atribuirea unui nou contract, altfel eludându-se prevederile imperative privitoare la formalitățile de acordare a concesiunii.
Considerăm că modificarea contractului de concesiune realizată cu încălcarea condițiilor menționate, respectiv a prevederilor art. 51 alin. (1) al O.U.G. nr. 54/2006, inclusiv prin lipsa unor motive excepționale legate de interesul național sau local va atrage nulitatea actului astfel adoptat.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp