DREPTUL DE STERGERE sau DREPTUL DE A FI UITAT

Legislaţia românească, respectiv Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi înlocuită cu noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679), cu aplicare directă în toate statele UE, deci şi în România începând cu 25 mai 2018.
În cuprinsul acestui Regulament este prevăzut unul dintre drepturile persoanei vizate, și anume dreptul de stergere, numit și dreptul de a fi uitat.
Astfel, persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația corelativa de a șterge aceste datele în una dintre urmatoarele situații:
-datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, respectiv operatorul nu are o obligație legala și nu justifica un interes legitim;
-persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
-datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale pentru copii.
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, acesta, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costuri, trebuie sa ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a-i informa pe ceilalti operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Solicitarea nu va fi admisa atunci când prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul. Nu va putea fi admisa nici atunci când prelucrarea este necesara din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care stergerea datelor este susceptibila să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respectiv și nici când operatorul trebuie sa pastreze datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
În vederea exercitarii dreptului sau, persoana vizată trebuie să se adreseze cu o solicitare operatorului, prin care sa solicite stergerea. Cererea nu trebuie să fie motivata și nici nu trebuie sa îmbrace o anumita forma predefinita.
Operatorul este obligat sa o solutioneze în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 zile de la data primirii solicitarii. În masura în care nu o poate solutiona în termen de 30 zile, este obligat sa îl informeze pe solicitant ca are nevoie de o prelungire a termenului și sa motiveze aceasta necesitate de prelungire. Prelungirea termenului de 30 zile se poate face cu cel mult 2 luni.
În măsura în care persoana vizată nu este mulțumită de răspunsul primit de la operator, are posibilitatea de a se adresa Autorității cu o plângere.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp