Asigurarea internaţională de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

Prevederile Directivei 72/166/CEE impun asigurătorilor obligația de a prelua răspunderea asiguraților lor pe teritoriul Spațiului Economic European, în baza unei prime unice de asigurare, fapt care facilitează recuperarea prejudiciilor produse de autovehicule înafara teritotiului țării noastre. Așadar, odată cu semnarea Acordului Multilateral de Garantare de către România în anul 2007, Cartea Verde devine parte integrantă a poliţei R.C.A., ceea ce înseamnă că încheierea unei poliţe de răspundere civilă obligatorie (R.C.A.) va include în mod automat şi poliţa Carte Verde, valabilă pentru toată Uniunea Europeană, care reprezintă de fapt corespondentul poliţei de asigurare R.C.A. atunci când se circulă înafara graniţelor României.

I. Acordul Multilateral pentru România şi conscinţele aplicării acestuia.

Prin Decizia 2007/482/CE adoptată la data de 09 iulie 2007 şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 10 iulie 2007, Comisia Europeană în calitate de organ executiv al Uniunii Europene a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru eliminarea controlului la frontieră a documentelor de asigurare care atestă asigurarea răspunderii civile pentru autovehicule care au locul obişnuit de staţionare pe teritoriul Bulgariei şi României.
Data de 01 august 2007 constituie momentul intrării în vigoare pentru România a „Acordului Multilateral între birourile naţionale ale asigurătorilor din Statele Membre ale Spaţiului Economic European şi a altor state asociate” denumit pe scurt Acordul Multilateral.
Consecinţele principale ale intrării în vigoare a acestui Acord sunt:
– eliminarea controlului sistematic la frontieră al documentelor de asigurare de răspundere civilă obligatorie pentru a facilita circulaţia autovehiculelor între statele semnatare.
– eliminarea obligativităţii prezentării unui document de asigurare de răspundere civilă obligatorie, Acordul fundamentându-se pe principiul că plăcuţa de înmatriculare dintr-un stat semnatar reprezintă prezumţia acoperirii printr-o asigurare de răspundere civilă obligatorie.
– birourile semnatare garantează pentru despăgubirile cuvenite părţilor păgubite în cazul în care autovehiculul legal înmarticulat în ţara lor de competenţă produce un accident pe teritoriul unui alt stat semnatar şi sunt neasigurate de răspundere civilă obligatorie.
În acest sens, Directiva 72/166/CEE, prevede expres faptul că birourile naţionale de asigurare ale statelor membre trebuie să încheie între ele un acord prin care fiecare birou naţional garantează soluţionarea evenimentelor asigurate produse pe teritoriul său şi provocate de circulaţia vehiculelor care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul altui stat membru, indiferent dacă sunt asigurate sau nu, în condiţiile stabilite de legislaţia sa naţională privind asigurarea obligatorie.
Astfel, conform Directivei menţionate, în baza unei prime unice de asigurare, asiguratorii sunt obligaţi să preia răspunderea asiguraţilor lor pe teritoriul Spaţiului Economic European.
Această prevedere se aplică şi asigurărilor R.C.A. eliberate în România, începând din data de 01.08.2007, motiv pentru care de la această dată asigurările R.C.A. sunt însoţite de un document Carte Verde.
Aşadar, în cazul în care un cetăţean român cu un autovehicul înmatriculat în România este victima unui accident, iar autovehiculul responsabil este înmatriculat într-unul dintre statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare, poliţa care va acoperi daunele cauzate este poliţa de răspundere civilă auto (R.C.A.) emisă în ţara de origine pentru autovehiculul responsabil de cauzarea accidentului rutier.
Statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare sau care acţionează în conformitate cu acesta sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Spania (şi Insulele Canare), Estonia, Franţa (inclusiv Monaco), Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia (inclusiv Vatican şi Republica San Marino), Irlanda, Islanda, Luxembrug, Lituania, Letonia, malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Elveţia, Andorra şi Croaţia.
În situaţia în care autovehiculul vinovat de producerea accidentului este înmatriculat într-un stat ce nu este semnatar al Acordului Multilateral de Garantare, poliţa care va acoperi daunele este poliţa Carte Verde. Aceste state sunt: Albania, Bosnia şi Herzegovina, Belarus, Israel, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucraina şi Rusia.
Începând cu 2007, Cartea Verde este parte integrantă a poliţei R.C.A., astfel că odată încheiată o poliţă de răspundere civilă obligatorie (R.C.A.) automat aceasta va include şi poliţa Carte Verde, valabilă pentru toată Uniunea Europeană. Practic, Cartea Verde reprezintă corespondentul poliţei de asigurare R.C.A. atunci când se circula înafara graniţelor României.
În România acest sistem se află în responsabilitatea BAAR – Biroul Asiguratorilor Auto din România, care reprezintă organul ce reuneşte societăţile de asigurare din România autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie şi, după caz, şi mandatate să elibereze documentele de asigurare de răspundere civilă auto Carte Verde.

II. Procedura în caz de accident rutier. Organul competent să deschidă dosarul de daună. Documente necesare.

Astfel, proprietarii unui autovehicul înmatriculat în România implicaţi într-un accident rutier, în vederea recuperării daunelor survenite ca urmare a accidentului, urmează să se adreseze după cum urmează:

1. Dacă locul producerii accidentului este România iar vehiculul care a provocat accidentul este înmatriculat într-un stat membru ale Spaţiului Economic European (stat semnatar al Acordului Multilateral), altul decât România sau într-un stat nesemnatar al Acordului Mltilateral dar semnatar al Convenţiei Carte Verde, persoana păgubită se va adresa Biroului de Carte Verde din România (BAAR). Odată informat cu privire la producerea unui accident, Biroul va declanşa o anchetă asupra împrejurărilor accidentului şi totdată va identifica corespondentul de pe teritoriul României al societăţii de asigurare străine a celui vinovat de producerea accidentului. Dacă a fost identificat un corespondent al asiguratorului străin, Biroului trimite către acesta cererea de despăgubire în vederea gestionării acesteia. Dacă societatea de asigurare nu are corespondent pe teritoriul României, BAAR va informa Asiguratorul care a emis poliţa de asigurare al celui responsabil de producerea accidentului şi va încredinţa gestionarea cererii unui agent de pe teritoriul României (o societate de asigurare, membră BAAR).

2. Dacă locul producerii accidentului este pe teritoriul unui stat membru SEE, altul decât România, iar:
● vehicului responsabil este înmatriculat într-un stat membru al SEE (altul decât România) persoana păgubită se va adresa direct societăţii de asigurare a celui vinovat. Mai accesibil (pentru a facilita comunicarea şi mai ales în situaţia în care statul în care a avut loc accidentul este altul decât statul în care este înmatriculat autovehicului, chiar dacă ambele sunt membre SEE) este ca persoana păgubită să se adreseze BAAR România, care va identifica reprezentantul de despăgubiri de pe teritoriul României al societăţii de asigurare RCA străine (a responsabillului de producerea accidentului). Cererea de daune urmează să fie gestionată de către acest corespondent, iar în situaţia în care nu există un corespondent pe teritoriul României, BAAR va numi un agent de asigurări de pe teritoriul României căruia i se va încredinţa soluţionarea dosarului de daună, desigur, având în prealabil avizul socităţii de asigurare străine care a emis poliţa de asigurare a autovehiculului vinovat.
● vehicului responsabil este înmatriculat într-un stat din afara SEE, dar semnatar al Convenţiei de Carte Verde, persoana păgubită se va adresa Biroului Naţional de Carte Verde din statul unde a avut loc accidentul, iar acest Birou va identifica corespondentul Carte Verde de pe teritoriul statului în care a avut loc accidentul al societăţii de asigurare a celui responsabil cu producerea accidentului. Important de ştiut este faptul că datele de contact ale tuturor Birourilor Naţionale de Carte Verde se regăsesc pe poliţa de RCA.

3. Dacă locul producerii accidentului este pe teritoriul unui stat din afara SEE dar semnatar al Convenţiei de Carte Verde iar vehicului care a provocat accidentul este înmatriculat într-un stat membru SEE (altul decât România) sau într-un stat din afara SEE dar semnatar al Convenţiei de Carte Verde, persoana păgubită se va adresa Biroului Naţional de Carte Verde din statul în care a avut loc accidentul. Acest Birou va avea responsabilitarea să identifice corespondentul Carte Verde de pe teritoriul statului unde s-a produs accidentul al societăţii de asigurare a celui vinovat. Dosarul de daună va fi instrumentat de către acest corespondent.
Pentru a se deschide dosarul de daună şi în vederea instrumentării acestuia este necesar ca şoferul păgubit să obţină un document în care să se consemneze circumstanţele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări, cât şi date despre şoferi. Aceasta reprezintă o regulă generală, indiferent de ţara de înmatriculare a autovehiculelor implicate în accident. În general, acest document este tocmai procesul-verbal de cercetare la faţa locului încheiat de către organele de poliţie din ţara în care s-a produs accidentul sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între cei doi şoferi implicaţi.
De asemenea, ar fi indicat să se obţină şi o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului străin. În situaţia în care şoferul autovehiculului responsabil de producerea accidentului nu poate prezenta un document de asigurare Carte Verde este necesar ca datele de indetificarea ale maşinii cât şi ale şoferului să fie corect indicate în procesul verbal de cercetare la faţa locului sau în Constatatrea amiabilă de accident, pentru ca ulterior BAAR sau Biroul de Carte Verde competent să poată identifica mai departe societatea de asigurare la care autovehicului vinovat a încheiat poliţa de asigurare obligatorie.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp