TELEMUNCA ÎN ROMÂNIA

1. Ce înseamnă telemunca în România?
Telemunca este o formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

2. Telemunca trebuie să fie prevăzut în mod expres în contractul individual de muncă?
Activitatea de telemuncă trebuie să fie prevăzută expres în contractul individual de muncă nou încheiat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă deja existent.

3. Ce clauze specifice trebuie să conțină contractul individual de muncă al telesalariatului?
Contractul individual de muncă al telesalariatului trebuie să cuprindă următoarele clauze specifice:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă;
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă,
g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

4. Ce obligații specifice are angajatorul în cazul unui telesalariat?
Angajatorul are următoarele obligații specifice:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
b) să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă.

5. Ce obligații specifice are teleangajatul?
Teleangajatul are următoarele obligații specifice:
a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
b) să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;
c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;
d) să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
e) să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

6. Poate un angajat refuza telemunca?
Da, angajatul poate refuza activitatea de telemuncă. Refuzul său nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

7. Cum este organizat programul de lucru în caz de telemuncă?
Programul de lucru este stabilit de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

8. Poate teleangajatul să presteze muncă suplimentară?
Teleangajatul care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă poate să presteze muncă suplimentară, la solicitarea angajatorului și cu acordul angajatului.

9. Reprezentanţii salariaţilor au acces la locul unde teleangajatul își desfășoară activitatea pentru a verifica condiţiile de muncă?
Da

10. Pot fi verificate condiţiile de muncă de către reprezentanţii salariaţilor și de către reprezentanţii autorităţilor de control atunci când telesalariatul lucrează de la domiciliu?
Da, acest lucru este posibil, cu condiţia notificării în avans a telesalariatului și sub rezerva consimţământului acestuia.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp