ACȚIUNEA ÎN PRESTAȚIE TABULARĂ VERSUS ACȚIUNEA ÎN EXECUTAREA ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Care este obiectul juridic al celor două tipuri de acțiuni?
Acțiunea în prestație tabulară are ca obiect obligarea celui care a transmis dreptul real să predea înscrisurile necesare pentru înscrierea dreptului în favoarea dobânditorului, altele decât înscrisul constatator al contractului încheiat între părți.
Promovarea unei asemenea acțiuni presupune existența unui contract valabil încheiat, în baza căruia dreptul real s-a transmis de la înstrăinător la dobânditor, numai că dreptul nu poate fi înscris în cartea funciară din lipsa unor înscrisuri pe care transmițătorul refuză sau omite să le predea.
În urma încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare se naște obligația promitentului-cumpărător de a încheia contractul în formă autentică, de aici decurgând și obligația acestuia de a se prezenta în fața notarului public, pentru autentificarea actului, obligații cărora le corespunde dreptul promitentului-cumpărător de a pretinde celuilalt să perfecteze contractul promis.
În cazul refuzului promitentului-vânzător de a-și îndeplini obligațiile asumate, promitentul cumpărător se adresează instanței pentru a dispune obligarea celui dintâi de a se prezenta la notar, în vederea încheierii contractului în forma cerută de lege pentru a transmite dreptul real, iar în caz de refuz, pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract.

2. Care este finalitatea fiecărei acțiuni?
În ceea ce privește finalitatea, acțiunea în prestație tabulară are drept consecință înscrierea dreptului dobândit în baza unui titlu valabil încheiat, în timp ce, acțiunea având ca obiect executarea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare tinde la transformarea obligației de a face, asumată prin antecontract, în obligație de a da, deci în final, constituirea unui titlu de proprietate.

3. Care este regimul cel două acțiuni sub aspectul prescripției extinctive?
În cazul acțiunii în executarea antecontractului de vânzare-cumpărare, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.
În schimb, acțiunea în prestație tabulară este imprescriptibilă extinctiv.

4. Care sunt condițiile de excercitare ale celor două acțiuni?
Pentru a putea fi promovată o acțiune în prestație tabulară este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:
 Existența unui act translativ sau constitutiv de drepturi;
 Cel care s-a obligat să transmită sau să constituie dreptul real să fie înscris în cartea funciară ca titular al dreptului;
 Cel care s-a obligat să transmită sau să constituie dreptul real refuză predarea înscrisurilor necesare înscrierii dreptului;
Pe de altă parte, acțiunea în executarea antecontractului de vânzare-cumpărare presupune îndeplinirea următoarelor condiții:
– Existența unui antecontract de vânzare-cumpărare ale cărui cerințe de validitate să fie îndeplinite;
– Partea care cerere executarea antecontractului să-și fi îndeplinit propriile obligații;
– Cealaltă parte să refuze încheierea contractului promis.

5. Care sunt efectele produse de hotărârile judecătorești pronunțate în cadrul celor două acțiuni?
Hotărârea dată în cadrul acțiunii în prestație tabulară este în schimb declarativă de drepturi, întrucât prin ea se recunoaște un drept preexistent- dreptul reclamantului de a obține de la pârât înscrisurile necesare înscrierii dreptului real în cartea funciară – drept care tinde a fi ocrotit prin obligarea pârâtului la predarea înscrisurilor necesare înscrierii, sau în caz de refuz, prin pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună înscrierea dreptului real în favoarea dobânditorului.
Hotărârea pronunțată în cadrul acțiunii privind executarea directă atipică a unui antecontract de vânzare-cumpărare are caracter constitutiv de drepturi, deoarece ține loc de contract și strămută dreptul real din patrimoniul promitentului-vânzător în patrimoniul promitentului-cumpărător.

Autor: Av. Adela BADAU


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp