IMM-urile si intreprinderile mari pot cumpăra echipamente noi cu fonduri UE

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 20 octombrie 2014 – 26 octombrie 2014

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1056/2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”.
Actul normativ aprobă schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”.
Schema de ajutor de stat se aplică din data de 22 octombrie 2014 și până la data de 31 decembrie 2015 (în limita bugetului alocat), iar numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 400.
Cheltuielile eligibile pentru această schemă sunt:
a) cheltuieli aferente achiziţiei de instalaţii, maşini şi utilaje;
b) cheltuieli aferente achiziţiei de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de producţie (numai pentru întreprinderile ce au cod CAEN B);
c) cheltuieli aferente achiziţiei de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
d) cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
În cadrul schemei se finanţează exclusiv proiecte care prevăd realizarea de investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acestora. Nu se finanţează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar înainte de semnarea contractului de finanţare.
Potrivit schemei, valoarea maximă a finanţării acordate nu poate depăşi următoarele plafoane: a) ajutoare acordate întreprinderilor mari pentru investiţii: 4 milioane auro (echivalent în lei) – pe proiect; b) ajutoare acordate IMM pentru investiţii: 1 milion euro (echivalent în lei) – pe proiect; c) ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor: 0,5 milioane euro (echivalent în lei) – pe proiect.

Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.
Actul normativ reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Directivei 200/39/CE.
Potrivit legii, activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ.
În acest sens, consiliile de administraţie ale societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate au obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii, cu scopul dezbaterii de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi pentru ca aceştia să ia o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 şi a reglementărilor emise ASF.

OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
Programul are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.

Prin autoturism nou se înţelege autovehiculul, bun nou, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi al cărui preţ de achiziţie nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.
Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deţinut în proprietate un autoturism – bun nou;
– nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
– nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare.

2. Știri Generale

CJUE: Furnizorii de energie electrică și gaze naturale trebuie să informeze consumatorii în timp util despre majorarea prețurilor.
Decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în urma unei cereri din partea Curții Federale germane statuează că Directiva 2003/54 „energie electrica” si Directiva 2003/55 „gaze naturale” se opun unei reglementări care stabilește conținutul contractelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale încheiate cu consumatorii (care intră sub incidența obligației generale de aprovizionare) și care prevede posibilitatatea furnizorilor de a modifica tariful acestei furnizări, fără a garanta însă informarea în timp util a consumatorilor, înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu privire la motivele, la condițiile și la întinderea acesteia.
De asemenea, CJUE arată că, pe lângă dreptul de a denunța contractul (drept prevăzut de directive în caz de modificare a prețului), clienții trebuie să fie abilitați să conteste o astfel de modificare.


Publicat la: