Regimul juridic al clauzei penale în România

Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpabilă a obligaţiilor asumate. Această stipulaţie contractuală, este foarte frecvent utilizată şi prezintă o mare utilitate practică întrucât, prin aceasta se evită dificultăţile pe care le ridică o eventuală cuantificare judiciară a daunelor-interese şi, în anumite cazuri,cheltuielile ocazionate de procesul civil.
Astfel, în cazul neexecutării obligaţiei asumate iniţial de către debitor, prin intermediul clauzei penale, acesta se poate obliga în contrapartidă la executarea unei alte prestaţii, care nu trebuie să constea în mod obligatoriu în plata unei sume de bani ci poate, spre exemplu, să aibă ca obiect îndatorirea debitorului de a remite un bun creditorului. Conform reglementării actuale, creditorul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească un prejudiciu, iar debitorul nu are posibilitatea de a alege să execute prestaţia stabilită prin clauza penala în locul obligaţiei principale la care s-a angajat prin contract.
Valabilitatea clauzei penale inserate într-o convenţie, depinde de valabilitatea convenţiei însăşi, fapt de unde rezultă caracterul accesoriu al acestei stipulaţii contractuale. Nulitatea clauzei penale nu atrage însăşi nevalabilitatea obligaţiei prinicipale asumate de debitor.
Prestaţia stabilită în clauza penală poate fi prevăzută pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei principale asumate de către debitor, sau pentru neexecutarea corespunzătoare a acesteia. Prin neexecutare corespunzătoare se înţelege spre exemplu o executare incompletă, ori faptul că executarea obligaţiei nu s-a făcut la termenul convenit de părţi.
În caz de neexecutare sau de executare neconformă a obligaţiei principale, creditorului i se deschide calea către mai multe remedii juridice de care poate să uzeze precum executarea silită a obligaţiei, rezoluţiunea sau rezilierea contractului după caz, ori el poate să aleagă executarea clauzei penale. Clauza penală nu poate fi cumulată cu executarea în natură a obligaţiei decât dacă această a fost prevăzută pentru neexecutarea corespunzătoare a obligaţiei.
Instanţa de judecată nu poate modifica cuantumul clauzei penale decât în două situaţii de excepţie prevăzute în art. 1541 din codul civil, în care poate doar să reducă cuantumul acesteia, şi anume:
– atunci când obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat creditorului;
– în situaţia în care penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la încheierea contractului.
În această din urmă situaţie, penalitatea astfel cum aceasta a fost redusă, trebuie însă să rămână superioară obligaţiei principale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp