Procedura deschiderii unui punct de lucru – Pas cu pas –

Orice societate comercială își poate deschide unul sau mai multe puncte de lucru, fie la momentul înființării societății comerciale, fie ulterior acestui moment.
Primul pas- Oficiul Registrului Comerțului.
Pentru a înființa unul sau mai multe puncte de lucru, societatea comercială în cauză trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele documente:
• Dovada privind punctul de lucru: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile; contract de vânzare-cumpărare; contract de donaţie în formă autentică; certificat de moştenitor; act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii; hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune; proces-verbal de recepţie a construcţiei; act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite; contract de schimb; contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică); contract de subînchiriere; contract de concesiune; contract de leasing imobiliar; contract de comodat; contract de uz; contract de uzufruct; certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.
Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
• Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administrație/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens, în original;
• „Cererea de înregistrare mențiuni (formular tipizat);
• Declarația pe propria răspundere, în original, semnată de asociați sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:
– persoana juridica nu desfășoară la sediul secundar activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
– persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarație (model 2);
• dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință și/sau avizele prealabile prevăzute de legile speciale, în copie.
• taxe: 45 lei- taxe de registru
27 lei- procent aplicat taxei de registru- 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin
72 lei- pentru fiecare sediu autorizat pe baza declarației pe proprie răspundere
tariful de publicare în Monitorul Oficial
Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia societatea comercială își are sediul social și se va soluționa în termen de 5 zile.

Pasul al doilea- Administrația Finanțelor Publice.
După eliberarea de către Oficiul Registrului Comerțului a documentelor referitoare la punctul de lucru, acesta trebuie declarat în termen de 30 de zile la Administrația Financiară în raza căreia se află sediul social al societății comerciale.
În cazul în care punctul de lucru are mai mult de 5 angajați, acesta va trebui declarat și la administrația financiară în raza căreia se află sediul social al societății și la administrația financiară în raza căreia acesta se află.

Autor: Av. Christa Jenei


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp