Opoziția împotriva hotărârii asociaților privitoare la modificarea actului constituitiv

Sediul materiei:
Art. 61 din Legea societăților nr. 31/1990:
1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.
2) În sensul prezentei legi, prin hotărârea asociaților se înțelege și hotărârea organelor statutare ale societății, iar termenul asociați include și acționarii, în afară de cazul în care din context rezulta altfel.

Textul legal reprezintă un cadru general, putând intra în sfera actelor susceptibile de a fi atacate în temeiul acestui text de lege extrem de multe cazuri.
Cu titlu exemplificativ, se poate introduce opoziție în următoarele cazuri speciale de modificare a actelor constitutive:
– Hotărârea asociaților de a prelungi durata societății, în cazul în care creditorii au drepturi stabilite prin titluri executorii anterioare hotărârii de prelungice a societății;
– Hotărârea asociaților de reducere a capitalului social;
– Hotărârea asociaților de revenire asupra unei hotărâri inițiale de dizolvare voluntară a societății;
– Creditorii pot formula opoziție împotriva fuziunii sau divizării societății.
Legitimitatea procesuală activă în opoziția reglementată de art. 61 revine creditorilor sociali precum și oricărei alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților referitoare la modificările actelor constitutive ale societății. Au de asemenea legitimitate procesuală activă și creditorii persoanli ai asociaților în societăție de persoane și în cele cu răspundere limitată, în cazul reglementat de art. 206 din Legea societăților – prelungirea duratei inițiale a societății.
Un aspect foarte important de subliniat în acest moment este faptul că, o condiție esențială pentru admisibilitatea cererii de opoziție, este necesitatea dovedirii unui prejudiciu.
În aceste condiții, opoziția astfel cum este reglementată de art.61 este o veritabilă acțiune în răspundere civilă delictuală, având scopul de a repara prejudiciul cauzat printr-o hotărâre a asociaților. Prin urmare, pentru a fi admisibilă opoziția, trebuie să se facă dovada existenței prejudiciului, a faptei ilicite, respectiv hotărârea asociaților și a legăturii de cauzalitate între fapte ilicită și prejudiciu.
Dacă prejudiciul este cauzat de hotărârea adunării generale a acționarilor, cel prejudiciat poate introduce și acțiune în nulitatea absolută a acestei hotărâri. În acest caz particular, proba prejudiciului nu este necesară, trebuind dovedită doar încălcarea normelor legale imperative la luarea hotărârii atacate și a interesului legal protejat de lege.
In situația în care prejudiciul nu poate fi reparat prin opoziția reglementată de art.61, victima prejudiciului poate formula și o acțiune de drept comun pentru repararea prejudiciului. În situația în care insă prin hotărârea care a soluționat opoziția s-a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile pentru acoperirea prejudiciului, se poate invocat autoritatea de lucru judecat în acțiunea de drept comun.
Calitatea procesuală activă, în cadrul acțiunii reglementată de art.61 aparține, după caz societății sau asociaților. Dacă acțiunea este formulată doar împotriva acționarilor pentru repararea prejudiciului, atunci se impune chemarea în judecată și a societății pentru opozabilitatea hotărârii ce se va pronunța în cauză.
Opoziția reglementată de art.61 este o procedură contencioasă. Aceasta se înregistrează la Registrul Comerțului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii sau a actului adițional modificator. Registrul Comerțului, în termen de 3 zile de la data depunerii opoziției, o va menționa în registru și o va trimite instanței competente, respectiv tribunalului de la sediul societății pârâte.
Efectul admiterii opoziției constă în obligarea societății sau a asociaților la repararea prejudiciului cauzat prin hotărârea de modificare a actului constitutiv.
Conform art. 61 alin.1, în cazul admiterii opoziției, sunt aplicabile dispozițiile art. 57 din Legea societăților, respectiv înlăturarea dreptului opozantului de a invocat nulitatea hotărârii atacate, dacă motivul de nulitate a fost înlăturat înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal într-o cerere de nulitate. De aici, concluzia că modificarea actului constitutiv rămâne valabilă, scopul opoziției nefiind nulitatea modificării, ci repararea prejudiciului.
O dată cu cererea de opoziție se poate formula și o cerere de suspendare a efectelor hotărârii asociaților de modificare a actului constitutiv al societății. Procedura este reglementată de art. 133 din Legea Societăților, iar cererea de suspendare poate fi formulată pe calea ordonanței președințiale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp