Constituirea unei organizații vânătorești și obținerea gestiunii unui fond de vânătoare în România

În România, activitatea de vânătoare este reglementată de Legea nr. 407/2006, care cuprinde condițiile generale pentru desfășurarea acestei activități.Conform Legii, pentru ca o persoană sau mai multe să exercite activitatea de vânătoare, este necesar ca ele să obțină o autorizație în acest sens, emisă de către gestionarul fondului cinegetic (a fondului de vânătoare).

Pe de altă parte, există situații în care un vânător sau un grup de vânători care se asociază doresc să obțină gestiunea unui fond cinegetic, pentru a putea amenaja și dezvolta respectivul fond, și implicit în scopul de a desfășura o vânătoare de calitate mai bună, obținând astfel și profit.

Pentru a se obține gestiunea unui astfel de fond de către persoane private, legea prevede următorii pași:

Pasul I – inființarea unei asociații de vânătoare

Asociaţiile de vânătoare se constituie pe modelul ONG-urilor, constituite prin libera asociere a cel puţin 3 persoane care deţin calitatea de vânător, fapt dovedit cu copii ale permiselor de vânătoare permanente.

Asociația va dobândi personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.

Cererea de înscriere in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul constitutiv;
 • statutul asociaţiei;
 • actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
 • dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor solicitate, judecătorul desemnat verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Pasul II – obtinerea licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Licenţa se acordă solicitanţilor care îndeplinesc următoarele criterii:

 • sunt constituiţi în condiţiile legii (a se vedea pasul I);
 • aparţin uneia dintre categoriile de gestionari de fonduri cinegetice, prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • deţin în folosinţă dotări minime, necesare pentru desfăşurarea activităţii;
 • asigură coordonarea şi conducerea tehnică a activităţii de gestionare a faunei cinegetice cu personal pregătit corespunzător pentru îndeplinirea acestor atribuţii.

Dovedirea de către solicitanţi a îndeplinirii criteriilor prevăzute anterior  se face prin depunerea, odată cu cererea de acordare a licenţei, a copiilor conforme cu originalul de pe documentele care atestă îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • deţin personalitate juridică; în cazul asociaţiilor de vânătoare, acestea trebuie să fie constituite prin libera asociere a cel puţin 3 persoane care deţin calitatea de vânător, fapt dovedit cu copii ale permiselor de vânătoare permanente. De asemenea, asociația trebuie să aibă ca și scop gestionarea faunei de interes cinegetic și exercitarea vânătorii – aceste mențiuni trebuie trecute în actul constitutiv și în statutul asociației.
 • deţin în folosinţă un sediu distinct destinat exclusiv scopului pentru care funcţionează, dotat cu mobilier corespunzător, minimum un computer echipat corespunzător, pe care să ruleze programe de operare corespunzătoare cerinţelor din domeniul de activitate, conectat permanent la internet, linie telefonică fixă sau mijloace de comunicare prin telefonie mobilă, binoclu (minimum unul pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi mijloace de deplasare adecvate condiţiilor specifice de teren, dovedite prin unul dintre următoarele documente: acte de proprietate, contracte de închiriere, contracte cu titlu gratuit sau facturi fiscale;
 • deţin armament de pază (minimum o armă pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi armament de vânătoare admis pentru desfăşurarea activităţilor de ocrotire şi selecţie a vânatului (minimum o armă cu ţevi lise şi minimum o armă cu ţevi ghintuite), fapt dovedit prin autorizaţia de deţinere armament;
 • au o persoană angajată, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de gestionare a faunei cinegetice, cu normă de 8 ore/zi, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de specialitate:

 

 • 1.(i)este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior în care a studiat fauna de interes cinegetic şi managementul acesteia şi deţine permis de vânătoare permanent;
 • sau
 • 2.(ii)este absolventă a unei unităţi de învăţământ de nivel mediu sau postliceal în care a studiat fauna de interes cinegetic şi managementul acesteia ori absolventă a unei instituţii de învăţământ superior, dar de altă specialitate decât cea prevăzută la pct. (i), deţine permis de vânătoare permanent şi a desfăşurat activităţi în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum 5 ani.

Pasul III – obtinerea unui fond de vanatoare

Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi şi în următoarea ordine:

 • 1. direct, în cazul gestionarilor consacraţi. Gestionarul consacrat este gestionarul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa, îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitării şi acceptă tariful de gestionare.
 • 2. direct, în cazul gestionarilor propuşi de asociaţiile proprietarilor de terenuri;
 • 3. prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la nr 1);

Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.

Având în vedere cele trei modalități de atribuire, o persoană privată care dorește să obțină pentru prima oară gestiunea unui fond de vânătoare trebuie să facă acest lucru fie prin propunerea asociațiilor de proprietari ai terenurilor, fie prin licitație publică. Pe de altă parte, odată ce s-a obținut gestiunea unui fond, aceasta durează cel puțin 16 ani dacă se îndeplinesc toate obligațiile, iar la expirarea acestui termen gestionarul are calitatea de gestionar consacrat, și poate obține foarte ușor atribuirea directă a fondului pentru o nouă perioadă de 16 ani.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp