Legea prevenirii

1. Ce este legea prevenirii și care este scopul ei?
Legea prevenirii, nr. 270/2017, este un act normativ care are ca și scop reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea comiterii de contravenții. Cea mai importantă noutate adusă de lege este că, în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile vizate de lege, agentul constatator va încheia un proces-verbal de constatare a contravenției prin care va aplica doar sancțiunea avertismentului, și la care va anexa un plan de remediere, fără a aplica și alte sancțiuni principale sau complementare. Astfel, doar în cazul în care ulterior, contravenientul nu va înțelege să respecte obligațiile impuse prin planul de remediere, cu ocazia unui nou control, agentul constatator va putea aplica și alte sancțiuni.
2. În ce cazuri / situații se aplică?
Legea se aplică doar cu privire la unele contravenții, expres prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 33/2018, dintre care menționăm, cu titlu de exemplu:
– depunerea peste termen a mai multor declarații de impunere, sau nedepunerea acestora (art. 493 alin. 2 Cod fiscal);
– nepublicarea pe paginile de internet proprii ale societății a informațiilor referitoare la starea societăţii, numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea de intrare în insolvență (art. 335 din Legea nr. 85/2014);
– nedepunerea în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului a hotărârilor adunării generale, precum și cea în legătură cu lipsa informațiilor obligatorii pe care ar trebui să le cuprindă factura, oferta sau alte documente întrebuințate în comerț de către o societate comercială (fapte prevăzute de Legea nr. 31/1990);
– neachiziționarea registrului unic de control de la direcțiile generale ale finanțelor publice din raza teritorială unde își are sediul social contribuabilul (art. 7 alin. 1 Legea 252/2003);
– contravenții prevăzute de Legea nr. 265/2002 privind comerțul electronic (transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate, etc.);
– neasigurarea condițiilor prevăzute de lege pentru activitățile de picnic (Legea nr. 54/2012).
3. Cum se poate evita sancțiunea contravențională?
În cazul în care constată contravențiile vizate de lege, autoritățile publice cu sarcini de control sunt obligate să nu aplice amenda, ci să emită un avertisment, la care se adaugă un plan de remediere. Nu se aplică sancțiuni complementare, iar avertismentul se poate aplica chiar și atunci când, prin actele normative care reglementează contravențiile vizate de lege, s-ar exclude aplicarea avertismentului.
Aplicarea sancțiunii avertismentului și anexarea unui plan de remediere este obligatorie, în caz contrar procesul verbal de constatare a contravenției fiind lovit de nulitate.
4. Ce este planul de remediere și care este sancțiunea nerespectării sale?
La procesul verbal de aplicare a avertismentului se anexează un plan de remediere, al cărui model este prevăzut în anexa la Hotărârea de Guvern nr. 33/2018.
În planul de remediere se menționează, în dreptul contravenției constatate, care sunt măsurile pe care agentul constatator le instituie în sarcina contravenientului pentru remedierea conduitei nelegale a acestuia. În plan se prevede și un termen până la care măsurile trebuie implementate.
Respectarea planului de remediere se verifică de către autoritatea / instituiția publică care are atribuții de control și sancționare a contravențiilor în domeniul respectiv. În acest sens, în 10 zile de la expirarea termenului de remediere, autoritatea va relua controlul și va completa partea a II-a a planului de remediere, referitoare la implementarea acestor măsuri.
În cazul în care măsurile de remediere nu sunt aduse la îndeplinire de către contravenient, sau în cazul în care se vor comite din nou contravențiile prevăzute de lege, se va aplica direct sancțiunea amenzii.
5. Care sunt obligațiile autorităților publice care au funcție de control?
Pe lângă aspectul principal legat de aplicarea avertismentelor, legea mai prevede unele obligații în sarcina autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor. Acestea au obligația elaboreze și difuzeze materiale documentare și ghiduri, precum și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice referitoare la legislația în vigoare incidentă, la drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice, și referitoare la indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile. De asemenea, autoritățile / instituițiile publice sunt obligate să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări unitare și corecte a prevederilor legale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp