Paşii privind schimbarea membrilor unei asociaţii

Procedura privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor este prevăzută de O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Membrii unei asociaţii precum şi datele lor de identificare: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul lor sunt cuprinse, sub sancţiunea nulităţii absolute, în actul constitutiv şi statutul asociaţiei. Prin urmare, modificarea membrilor asociaţiei, în sensul retragerii sau adeziunii acestora, presupune în mod automat o modificare a actului constitutiv şi a statutului asociaţiei.
Potrivit art. 33 din O.G. nr. 26/2000, modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.
Procedura privind modificarea membrilor unei asociaţii cuprinde mai multe etape:
1. Membrii care vor să se retragă/adere din/la asociaţie trebuie să formuleze cereri de retragere/adeziune care vor fi analizate apoi de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi, după caz, de către Consiliul Director.
2. Se va întruni Adunarea Generală a Asociaţilor care va avea trecută pe ordinea de zi aprobarea cererilor de retragere/admitere.
3. Se va întocmi un extras din procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaţilor din care să rezulte hotărârea asociaţilor de modificare a membrilor care va fi atestat de către un avocat sau autentificat la notar;
4. Se va întocmi un Act adţional la Statut şi Actul Constitutiv care va cuprinde doar modificările intervenite în urma schimbării membrilor asociaţiei care va fi atestat de către un avocat sau autentificat la notar;
5. Se pregăteşte documentaţia necesară pentru înregistrarea modificărilor la Judecătoria în a cărei circumscrpţie teritorială îşi are sediul asociaţia, şi anume:
– Cererile de retragere/adeziune ale membrilor;
– Extras din procesul- verbal al Adunării Generale a Asociaţilor atestat de către avocat/autentificat la notar;
– Actul adiţional la Statut atestat de către un avocat sau autentificat la notar;
– Actul adiţional la Actul Constitutiv atestat de către un avocat sau autentificat la notar;
– Actele doveditoare în cazul modificării sediului sau punctelor de lucru ale asociaţiei;
– Cazierele fiscale ale membrilor (atât a celor care se retrag cât şi a celor care vor să adere);
– Copii după actele de identitate ale membrilor (atât a celor care se retrag cât şi a celor care vor să adere);
– Sentinţa de înfiinţare a asociaţiei- în copie xerox;
– Un exemplar din actul constitutiv şi din statutul iniţial al asociaţiei- în copie xerox.
Pentru înregistrarea modificărilor este necesară plata unei taxe de timbru în cuantum de 100 lei.
În situaţia în care, în urma modificărilor membrilor Asociaţiei se schimbă şi componenţa Consiliului Director şi/sau a cenzorului sau comisiei de cenzori, se va menţiona acest aspect în Extrasul din procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor precum şi în Actele adiţionale la Statut şi Actul Constitutiv. Este important de menţionat că în cazul numirii unui cenzor, potrivit art. 27 1 din O.G. 26/2000, acesta nu poate fi un membru al Consiliului Director.

Instanţa se va pronunţa asupra modificărilor printr-o încheiere care este supusă numai apelului. În ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, modificările se înscriu în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.


Publicat la: